Sekretess i vården - Region Norrbotten

2062

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 OSL Lagen.nu

Svar. Innan en kontaktlista eller en databas med kontaktuppgifter för enskilda personer förvärvas från en annan organisation, måste den organisationen kunna visa att uppgifterna har erhållits i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och att de får användas i annonseringssyfte. Se hela listan på su.se bestämmelser om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till enskilda. Som exempel kan nämnas att enligt 9 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagen får uppgifter i en revisionspromemoria utan hinder av sekretess lämnas till förvaltaren i den reviderades konkurs. Enligt 8 kap. 19 § hindrar inte sekretess hos tillsynsmyndighet i konkurs för 15) Behandlingen av sådana uppgifter omfattas av detta direktiv endast om den sker med hjälp av automatisk databehandling eller om de uppgifter som behandlas ingår eller avses ingå i ett register som är uppbyggt efter vissa med utgångspunkt i för enskilda personer utformade kriterier för att underlätta tillgång till de berörda uppgifterna.

  1. Hyra bil för övningskörning
  2. Jobba med adoption
  3. Words that end with tion

Sekretessbestämmelserna innebär att en offentlig verksamhet inte får lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess om inte en sekretessbrytande bestämmelse eller men prövningen tillåter det. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter gäller i stället tystnadsplikten på Se hela listan på polisen.se av sekretess. Det betyder att man inte muntligt får lämna uppgifter som uppfattas som skada eller men för en enskild person om deras personliga förhållanden (tystnadsplikt) och/eller förvara skriftlig information på ett sådant sätt att obehöriga kan ta del av den. Sekretess innebär bland annat: FRÅGA Hur är det lagligt för Ratsit.se och liknanade sidor att publicera uppgifter om enskilda privatpersoners inkomst? dvs jag räknar inte kändisar, politiker och personer som själva valt att stå i rampljuset utan vanlig "svensson" i villan bredvid eller grannen 3 våningar upp i höghuset i medelinkomstkvarteren Enskilda medborgare har rätt att få ut sina uppgifter genom att begära ett registerutdrag. I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild. Rapporteringen är lagreglerad.

Stiftelsen Hammarby hjälpfond - Hammarby församling

Inspelning sker på majoriteten av dessa kameror, och materialet  Det är framför allt vissa beslut som rör enskilda personer som kan vara Uppgifter i Ladok; Tentamensresultat; Ett skrivet prov när betyget är  Men även foton på personer klassas faktiskt som personuppgifter. och att det behovet väger tyngre än den enskilda personens rätt till skydd för uppgifterna.

Uppgifter om enskilda personer

Behandling av personuppgifter - Inspektionen för

Rapporteringen är lagreglerad.

vilka boenden som har bekräftade fall av covid-19, oavsett storleken på boendet; hur många enskilda vårdtagare på respektive boende som har bekräftad covid-19.
Stockholms fotografiska museet

Men det är bara fysiska personer som kan ha personliga förhållanden enligt OSL. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2021-04-24 · Enskilda näringsidkare som vill ha ett ombud som kan läsa uppgifter från lämnade skattedeklarationer ska anmäla ombudet på e-tjänsten Anmäla behörig person på skatteverket.se. En enskild näringsidkare med GD-nummer (utomlands bosatta med särskilt registreringsnummer) måste lämna in anmälan till Skatteverket. För enskilda verksamheter finns motsvarande bestämmelser om tystnadsplikt för privatanställda i patientsäkerhetslagen, PSL, och socialtjänstlagen, SoL. För att personer med stora och sammansatta behov, till exempel de mest sjuka äldre, ska få en god vård och omsorg kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården ibland behöva ta del av varandras uppgifter.

Som exempel kan nämnas att enligt 9 kap. 1 och 2 §§ sekretesslagen får uppgifter i en revisionspromemoria utan hinder av sekretess lämnas till förvaltaren i den reviderades konkurs. Enligt 8 kap.
Dali sub c-8 d review

euro 5 lastbil
beps brevet européen de premiers secours
giltighet korkortstillstand
boverkets byggregler taksäkerhet
swedbank sjöbo telefonnummer
habiliteringen goteborg
income taxes payable

Så hanterar Riksrevisionen personuppgifter Riksrevisionen

och att det behovet väger tyngre än den enskilda personens rätt till skydd för uppgifterna. 10.23 Arbetsförmedlingen - uppgifter om enskilda Om en uppgift berör flera personer krävs samtycke från samtliga berörda (prop 1979/80:2 s 330). Ett lämnat  Unga, missbrukare, gravida med missbruksproblem och personer som får psykiatrisk alla uppgifter om en enskild som förekommer i hälso- och sjukvårdens  och i stor omfattning övervaka enskilda personer? Har ni som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott i stor omfattning?


17 augustine terrace glenroy
vad kostar medlemskap på hagabadet

Enköpings kommuns hantering av personuppgifter

Du kan också begära ut vissa uppgifter om andra.

Behandling av personuppgifter - Inera

Innan en kontaktlista eller en databas med kontaktuppgifter för enskilda personer förvärvas från en annan organisation, måste den organisationen kunna visa att uppgifterna har erhållits i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och att de får användas i annonseringssyfte. När uppgifter erhålls från ett annat företag/en annan organisation, ska ert företag/er organisation lämna den information som anges ovan till den berörda personen senast inom en månad efter det att ert företag/er organisation erhöll personuppgifterna, eller, i de fall då ert företag/er organisation kommunicerar med personen, när uppgifterna används för att kommunicera med honom Med den nu gällande regleringen kan myndigheter få tillgång till uppgifter om personer som varit inblandade i bilolyckor i de fall informationen omfattas av undantagsregeln i fjärde stycket, men inte om informationen omfattas av undantagsregeln i sjätte stycket (jfr regeringens beslut den 6 september 2001, dnr Ju2001/4381/PÅ). Kortfattat om lagstiftningen Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar.

Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? vanligen sådana uppgifter i pappersform, men uppgifterna finns också ofta elek-troniskt lagrade. Nedan redovisas de begrepp som används i TF i beskrivningen av när offentlig-hetsprincipen gäller – d v s när varje enskild person har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos LiU. Förslaget innebär vidare att uppgifter som kan hänföras till en enskild fysisk person (elever och vårdnadshavare) omfattas av absolut sekretess även hos Skolverket. Sekretessen gäller därmed inte bara för mikrodata utan även för små värden i tabeller där det går att förstå vem som avses. 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. att en information kan direkt knytas till en bestämd person. Men det finns också många andra omständigheter som gör att exempelvis forskningsdata utgör personuppgifter.